Statut

 

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA

 

Statut

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, zwanym dalej Bractwem.

 

§ 2

 

Bractwo kontynuuje działalność Bractwa Strzeleckiego powołanego w Rybniku w 1924 roku, nawiązując do jego dorobku i osiągnięć.

 

§ 3

 

 

Bractwo zrzesza w swoich szeregach obywateli dążących do poznania i kultywowania tradycji narodu i oręża polskiego, poznania i pielęgnowania historii i obyczaju Śląska, szczególnie zaś Rybnika i Ziemi Rybnickiej.

 

§ 4

 

 

Bractwo działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. /PRAWO O STOWARZYSZENIACH/,

 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. /O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE/,

 3. niniejszego statutu.

 

§ 5

 

 1. Bractwo posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą bractwa jest miasto Rybnik.

 3. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także obszary poza jej granicami, zwłaszcza zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego

        4. Bractwo ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

 

§ 6

 

Bractwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 7

 

 

Czas istnienia Bractwa jest nieokreślony.

 

§ 8

 

 

1.Bractwo może posiadać sztandar, chorągwie, proporce, używać własnych pieczęci, odznak organizacyjnych a także stroju organizacyjnego.

 2. Bractwo może tworzyć wewnętrzne, specjalistyczne struktury organizacyjne złożone z członków Bractwa

 

§ 9

 

Bractwo współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności z resortami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, urzędami kultury, kultury fizycznej i sportu, jednostkami wojskowymi, kuratoriami oświaty, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 10

 

1.Bractwo jest dobrowolną i patriotyczną wspólnotą osób stawiających sobie za cel następujące zadania:

 

 1. podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 2. popularyzowanie tradycji oręża polskiego oraz spraw obronności RP, kolekcjonowanie broni palnej i białej oraz elementów oporządzenia, jak również odznaczeń, mundurów i innych militariów.

 3. budowanie uczuć patriotycznych oraz kształtowanie postaw zaangażowania w rozwój Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania aktywnego udziału w działaniach na rzecz rozwoju Rybnika i Ziemi Rybnickiej,

 4. propagowanie idei i tradycji ruchu brackiego,

 5. wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych państwa, a przydatnych w zapobieganiu i ewentualnym zwalczaniu zagrożeń okresu pokoju,

 6. prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej dążąc do patriotycznego wychowania młodego pokolenia,

 7. krzewienia kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Bractwa,

         8.prowadzenie działalności edukacyjno – wychowawczej wśród młodzieży poprzez promocję zdrowego stylu życia bez używania narkotyków i alkoholu

       9.działalność charytatywna.

 2. sposobem realizacji powyższych działań jest:

 a.. organizacja plenerowych inscenizacji historycznych

 1. prowadzenie Izby Tradycji

 2. organizacja imprez cyklicznych lub okolicznościowych,

 3. stwarzanie warunków do uprawiania działalności artystycznej i sportowej, szczególnie sportów obronnych i walki oraz wszelkich form strzelectwa sportowego, w tym:

 

 • z łuku i kuszy,

 • z replik broni historycznej o sposobie odpalania lontowym, skałkowym, kapiszonowym,

 • z współczesnej broni sportowej,pneumatycznej,oraz o bocznym lub centralnym zapłonie,

 • z broni wojskowej.

 

 1. współudział w realizacji zadań obrony cywilnej,

 2. ochrona przyrody, środowiska naturalnego oraz popularyzowanie wiedzy ekologicznej,

 3. szkolenie osób ubiegających się o zdobycie licencji w zakresie ochrony osób i mienia oraz sportowych kwalifikacji instruktorskich,

 4. wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, a także samorządowej w ramach powszechnego obowiązku obrony,

 5. współpraca z resortami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji, kultury i kultury fizycznej, jednostkami wojskowymi, kuratoriami oświaty, organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych w dziedzinach obustronnie uzgodnionych,

 6. prowadzenie placówek oświatowych,

 7. wydawanie i kolportowanie wydawnictw o charakterze instruktażowym, szkoleniowym, historycznym oraz popularyzujących cele i zadania Bractw,

 8. prowadzenie działalności gospodarczej na obowiązujących zasadach,

 9. prowadzenie działalności artystycznej, kolekcjonerskiej i wystawienniczej,

 10. współpraca z organizacjami w kraju i za granicą, stawiającymi sobie podobne cele,

 11. prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych.

 

 

 § 11

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA BRACTWA obejmuje:

 

a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 94.99.Z ,w tym:

 

podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 - popularyzowanie tradycji oręża polskiego oraz spraw obronności RP

                          -budowanie uczuć patriotycznych oraz kształtowanie postaw zaangażowania w rozwój

 - Ojczyzny ze szczególnym uwzględnieniem propagowania aktywnego udziału w

  działaniach na rzecz rozwoju Rybnika i ziemi rybnickiej

 - propagowanie idei i tradycji ruchu brackiego

 - wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie nawyków i umiejętności ważnych z punktu

 -widzenia zdolności obronnych państwa, a przydatnych do zapobiegania i ewentualnego

  zwalczania zagrożeń okresu pokoju,

 

b. Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59B, w tym:

 

                              prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej dążąc do patriotycznego

                              wychowania młodego pokolenia,

 

c. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13. Z, w tym

 

- ochrona i promocja zdrowia

                         -krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego,

   wchodzących w zakres zainteresowania Bractwa,

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA BRACTWA obejmuje:

 

a. Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z, w tym:

 

- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i innych

    - prowadzenie działalności rekreacyjnej

       b. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne PKD 85.51.Z , w tym:

 

                           - prowadzenie działalności sportowej

                            -prowadzenie placówek oświatowych

 

c. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z. w tym:

 

  • prowadzenie działalności artystycznej i literackiej

 

d. Działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z, w tym:

 

- prowadzenie działalności kolekcjonerskiej i wystawienniczej

 

e. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z, w tym:

 

- działalność artystyczną zespołów muzycznych i chórów

- działalność zespołów pieśni i tańca

 

f. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Zw tym:

 

  • sprzedaż przedmiotów z darowizn i zbiórek na cele prowadzenia działalności

 pożytku publicznego

 g. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z, w tym

 

     -sprzedaż przedmiotów z darowizn i zbiórek na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

 

            h. Obrona narodowa PKD 84.22.Z w tym:

 

                   -wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, a także

 samorządowej w ramach powszechnego obowiązku obrony

 

i. Wydawanie książek PKD 58.11.Z, w tym:

 

- wydawanie publikacji o charakterze instruktażowym, szkoleniowym

 

j. Pozostała działalnośćusługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 96.09.Z, w tym:

 

- udostępnianie powierzchni reklamowych

 

 

 

                                                                                         ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE BRACTWA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

§ 12

 

 

 

 1. Członkostwo w Bractwie jest dobrowolne.

 2. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

 

 

§ 13

 

 

 

Członkostwo nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjęcia uchwały przez ZarządBractwa .

 

 

 

§ 14

 

 

 

Członkowie Bractwa dzielą się na:

 

 1. Zwyczajnych;

 

 1. członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej, który:

 

 • jest w pełni zdolny do czynności prawnych,

 • podporządkuje się przepisom statutu Bractwa oraz decyzjom jego władz,

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe .

 

 1. kandydata na członka Bractwa przyjmuje Zarząd Bractwa na okres próbny /kandydacki /, nie krótszy niż 6 miesięcy, w którym pod opieką dwóch braci wyznaczonych przez Zarządwykonuje wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, nie posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa, nie bierze udziału w głosowaniu naduchwałami oraz nie może pretendować do tytułu Króla Kurkowego RybnickiegoBractwa

 2. członkiem zwyczajnym staje się członek kandydat wtedy, gdy na wniosek braciwprowadzających, w tajnym głosowaniu, Zarząd dopuści go do obrzędu pasowania na Brata Kurkowego Rybnickiego Bractwa, co zgodnie z ceremoniałem Bractwa nastąpi podczas najbliższej intronizacji królewskiej,

 3. dokumentem potwierdzającym posiadanie praw członka zwyczajnego, jest „Patent Brata Kurkowego”,

 

 1. Kadetów;

 

 1. kadetem może zostać niepełnoletnia osoba posiadająca pisemna zgodę rodziców lub opiekunów, kadet posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem jak w ust.1 litera ,,b,,

 2. kadet może pretendować do tytułu Młodzieżowego Króla Kurkowego RybnickiegoBractwa

 3. do kadeta stosuje się okres kandydacki i procedurę jak dla członka zwyczajnego

 4. kadet z chwilą osiągnięcia pełnoletniości zostaje członkiem zwyczajnym Bractwa,

 

 1. honorowych;

 

 1. członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla kultury narodowej, obrony kraju lub Bractwa,

 2. godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Bractwa,

 3. członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej.

 

 1. Wspierających;

 

 1. członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność statutową, a także deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Bractwa,

 2. osoba prawna (członek wspierający) działa w Bractwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

 

 

§ 15

 

 

 

Obowiązki członków Bractwa, to:

 

 1. swoją postawą propagować ideały Bractwa Kurkowego,

 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa,

 3. dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego,

 4. godnie reprezentować barwy i symbole Bractwa,

 5. posiadać ubiór zgodny ze wzorem przyjętym w Bractwie

 6. regularnie opłacać składki członkowskie,

 7. wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Bractwa.

 8. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, Strzelaniu Królewskim, Intronizacji Królewskiej oraz w innych ważnych dla Bractwa wydarzeniach

 

 

 

§ 16

 

 

 

Członkowie zwyczajni Bractwa mają prawo do:

 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa,

 2. uczestniczenia w zebraniach, a także posiedzeniach Zarządu jeżeli ma on związek z oceną ich działalności lub postępowania,

 3. korzystania z urządzeń, materiałów i sprzętu wg zasad określonych przez Zarząd,

 4. noszenia stroju i odznak organizacyjnych,

 5. reprezentowania Bractwa na zawodach i imprezach.

 6. składania, w uzasadnionych wypadkach, wniosku do Zarządu o zawieszenie w obowiązkach członka zwyczajnego Bractwa

 

 

 

§ 17

 

 

 

Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie uprawnienia wymienione w paragrafie poprzedzającym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu przy podejmowaniu uchwał , pretendowania do tytułuKróla Kurkowego , reprezentacji Bractwa w zakresie praw i obowiązków bez pisemnego pełnomocnictwa Zarządu Bractwa.

 

 

 

§ 18

 

 

 

Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani i nagradzani za aktywny udział w realizacji zadań Bractwa według zasad określonych przez regulaminy przyznawania odznaczeń lub wyróżnień państwowych, samorządowych lub brackich.

 

 

 

§ 19

 

 

 

 1. Wobec członków Bractwa naruszających postanowienia statutu przewiduje się następujące kary:

 

 1. upomnienie,

 2. nagana,

 3. zawieszenie w prawach członka ,

 4. wystąpienie do WZC o odsunięcie od sprawowania funkcji w Zarządzie Bractwa lub Komisji Rewizyjnej

 5. wykluczenie z Bractwa.

 

 1. W sprawie zastosowania kary organizacyjnej potrzebna jest uchwała Zarządu Bractwa.

 2. Członek Bractwa wobec którego zastosowano karę, może odwołać się do WZC w terminie 14 dni.

 

 

 

§ 20

 

 

 

Członkostwo w Bractwie wygasa na skutek:

 

 1. złożonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia,

 2. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,

 3. wykreślenia z listy członków zwyczajnych, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z płatnością składek , przez okres 3 miesięcy od ustalonego przez Zarząd terminu wpłaty

 4. wykluczenia członka przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń Bractwa, bądź działania na szkodę organizacji,

 5. wykluczenia z szeregów za dokonanie przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego iskazanie prawomocnym wyrokiem .

 6. wykreślenie przez Zarząd z listy członków wspierających z powodu nieopłacania zadeklarowanych składek przez okres 3 miesięcy od ustalonego przez Zarząd terminuwpłaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE BRACTWA

 

 

 

§ 21

 

 

 

 1. Władzami Bractwa są:

 

 1. Walne ZebranieCzłonków Bractwa /zwane dalej WZC / - Wielka Ława Bractwa,

 2. Zarząd Bractwa – Rada Starszych,

 3. Komisja rewizyjna .

 

 1. Uchwały władz Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum, WZC, odbywa się w drugim terminie, z góry ustalonym przez Zarząd. Podjęte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 2. Powyższe postanowienie nie dotyczy uchwał w przedmiocie zmian statutu i rozwiązania Bractwa.

 3. Wybory do władz Bractwa odbywają się w drodze tajnego głosowania.

 4. Wybory w trybie jawnym mogą być przeprowadzane tylko na podstawie podjętej w tej sprawie uchwały WZC.

 

 

 

§ 22

 

 

 

 1. WZC jest najwyższą władzą Bractwa.

 2. WZC może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. WZC zwyczajne, które zwołuje Zarząd Bractwa raz w roku, ma prawo podejmować decyzje w sprawach:

 

 1. uchwalania statutu Bractwa lud dokonania jego zmian,

 2. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji rewizyjnej,

 4. uchwalania programu działania na nową kadencję,

 5. uchwalania regulaminu Zebrania, porządku obrad oraz regulaminu wyborów,

 6. wyboru:

 

 • Prezesa Zarządu

 • Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej

 

 1. rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz członków Bractwa i podejmowania w tej sprawie odpowiednich uchwał,

 2. nadawania godności „Honorowy Członek Bractwa”,

 3. nadawania funkcji honorowych zgodnie z tradycją rybnickiego Bractwa,

 4. podejmowania uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad,

 5. ustanowienia wzorca sztandaru, proporców, godła, hymnu, kodeksu honorowego oraz regulaminu umundurowania,

 6. decydowania w sprawie rozwiązania i likwidacji Bractwa oraz określenie celu na jaki przeznacza się jego majątek.

 

 1. WZC nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby, na podstawie:

 

 1. własnej uchwały,

 2. wniosku Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Bractwa.

 

 

 

§ 23

 

 

 

 1. Zarząd Bractwa jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres czteroletniej kadencji.

 2. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Ilość członków Zarządu, zależna jest od liczebności organizacji jednak niezbędne minimum to:

 

 

 

Funkcja organizacyjna w Zarządzie

 

Odpowiednio tytuł honorowy w radzie Starszych

PREZES ZARZĄDU

-

HETMAN BRACTWA

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

-

-

STRAŻNIK HONORU I TRADYCJI

MISTRZ CEREMONIAŁU

SEKRETARZ

-

STRAZNIK PERGAMINU

SKARBNIK

-

STRAŻNIK SKARBU

ZBROJMISTRZ

-

STRAŻNIK BRONI

 

 

 

 1. Członek Bractwa może pełnić tę samą funkcję we władzach Bractwa, nie dłużej, niż dwie kolejno po sobie następujące kadencje.

 2. Zarząd jest uprawniony do:

 

 1. działania w imieniu Bractwa i reprezentowania go na zewnątrz,

 2. kierowania Bractwem w okresie pomiędzy WZC.

 

 

 

 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności WZC.

 2. Do zakresu działania Zarządu należy:

 

 1. wykonywanie uchwał WZC oraz przyjętego w programie działania,

 2. podejmowanie uchwał i ich realizowanie w sprawie rocznych planów działania, budżetu i bilansu,

 3. podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Bractwa, a nie zastrzeżonych dla innych organów Bractwa,

 4. decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników Bractwa,

 5. pozyskiwanie sponsorów dla działalności Bractwa,

 6. zwoływanie WZC,

 7. wystąpienia do WZC o nadanie godności „Członka Honorowego Bractwa” oraz innych tytułów honorowych,

 8. ustalanie wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej, oraz podziału uzyskanych funduszy,

 9. rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących jej działalności kontrolnej,

 10. określenie zasad i zakresu współdziałania Bractwa z innymi organizacjami i osobami prawnymi.

 

 1. Zarząd Bractwa jest wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących:

 

 1. nabywania, zbywania i obciążania przedmiotów majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciąganie innych zobowiązań,

 2. określanie zasad:

 

 1. wykorzystywania środków finansowych uzyskiwanych ze składek, darowizn, dotacji i działalności własnej prowadzonej zgodnie ze statutem,

 2. podziału środków finansowych,

 3. pozyskiwania i wykorzystywania nadwyżek budżetowych,

 4. umarzania należności oraz stosowania ulg w ich spłacie,

 5. odpłatności za usługi i świadczenia w granicach uprawnień Bractwa,

 6. stosowanie ulg w opłatach za świadczenia Bractwa.

 

 1. Mandat Członka Zarządu wygasa na skutek :

 

 1. upływu kadencji

 2. odwołania przez WZC

 3. wystąpienia lub wykluczenia z Bractwa

 4. zawieszeniu w prawach członka zwyczajnego

 5. rezygnacji złożonej na piśmie

 6. zgonu

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum cztery razy w roku.

 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie , zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne

 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

 

[ analog. art20 ust1 pkt4 litera c ustawy z 24. 04. 2003r ,, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ,,]

 

 

 

§ 24

 

 

 

 1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

 2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję rewizyjną.

 

 

 

§ 25

 

 

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Bractwa i co najmniej raz w roku kalendarzowym przeprowadza kontrole całokształtu działalności Bractwa, z uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 2. Szczególnej kontroli podlegają: prawidłowość, celowość, rzetelność w gospodarowaniu majątkiem Bractwa.

 

 

 

§ 26

 

 

 

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej są minimum 3 osoby wybrane przez WZC.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

 1. nie mogą być członkami Zarządu Bractwa, ani nie mogą pozostawać z osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie , w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa , w stosunku powinowactwa , w stosunku podległości służbowej.

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni [art.20 ust1 pkt4 litera c, ustawy z 24. 04. 2003r ,, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,, ]

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

 

 

 

 1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi Bractwa.

 2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Bractwa, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu.

 4. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Bractwa.

 

 

 

§ 28

 

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.

 

 

 

§ 29

 

 

 

 1. Komisja Rewizyjna przedstawia WZC sprawozdanie ze swojej działalności w danej kadencji.

 2. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Bractwa lecz jedynie z głosem doradczym.

 

 

 

§ 30

 

 

 

 1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej może zwoływać każdy z jej członków.

 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków; protokół podpisują przewodniczący i protokolant.

 4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków Komisji.

 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 6. Za udział w posiedzeniach Komisji rewizyjnej jej członkom mogą przysługiwać diety.

 

 

 

§ 31

 

 

 

Zarząd ma prawo powołać w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, inną osobę spośród członków Bractwa, na okres do upływu kadencji pozostałych członków Zarządu.

 

§ 32

 

 

 

Komisja Rewizyjna ma prawo powołać w miejsce członka Komisji , którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji ,inną osobę spośród członków Bractwa, na okres do upływu kadencji pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 33

 

 

 

Liczba nowo powołanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE BRACTWA

 

 

 

§ 34

 

 

 

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Bractwa w imieniu Zarządu podpisują dwie osoby: Prezes ( względnie Wiceprezes ) i Skarbnik lub Sekretarz lub inna uprawniona przez Zarząd osoba.

 

§ 35

 

 

 

Na majątek Bractwa składają się:

 

 1. nieruchomości,

 2. ruchomości,

 3. wpływy z:

 

 1. składek członkowskich,

 2. działalności usługowej,

 3. darowizn,

 4. działalności gospodarczej,

 5. działalności odpłatnej pożytku publicznego,

 6. dotacji,

 7. odsetek bankowych i lokat terminowych.

 

 

 

§ 36

 

 

 

 1. Wysokość składek członkowskich na rok następny ustala Zarząd Bractwa na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym, określając równocześnie termin do którego składka powinna być uiszczona.

 2. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych.

 

 

 

§ 37

 

 

 

 1. W sprawie dysponowania majątkiem Bractwa zakazuje się:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Bractwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Bractwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Bractwa,

 4. zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Bractwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

§ 38

 

 

 

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Bractwa lub zmiany statutu podejmuje WZC większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Bractwa określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Bractwa.

 

 

 

 

 

§ 39

 

 

 

Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.