SPRAWOZDANIE Z AKCJI

 

 

                                                          

W naszych szeregach skupiają się pilne i twórcze jednostki narodu, których warsztaty pracy, ich zabiegi iich twórczość fizyczna dąży do siły materialnej narodu, zaś ich ofiarność organizacyjna przyczynia się do ozdobienia szarego dnia i do zgody obywatelskiej przez skupianie wszystkich zawodów i stanów, tworząc wspólnymi siłami wspaniały kult  pro patria.

    

                                                       Rybnik 1929                 Hetman Józef Mandrysz

 

                                                                                        SPRAWOZDANIE


                                  z działalności Zespołu Realizacyjnego /,,ZR"/ przedsięwzięcia obywatelskiego

                                        


                                        koordynowane przez Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika,

                                        w okresie od 23 stycznia 2009 do 14 marca 2011.

WSTĘP

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika realizując jeden ze swoich celów statutowych, a mianowicie  dbałość o bezpieczeństwo swojego miasta, który to cel wynika z historii i tradycji Bractw Kurkowych, postanowił podjąć inicjatywę obywatelską - zakup i przekazanie systemowi ratownictwa medycznego w Rybniku pojazdu ratowniczego na bazie motocykla.Wybór celu wynikał z coraz trudniejszej sytuacji komunikacyjnej Rybnika, która powoduje w określonych porach dnia całkowity  paraliż komunikacyjny miasta.Szczególnymi „ofiarami” tej sytuacji stały się służby ratownicze funkcjonujące w Rybniku.Pomimo iż są one wyposażone w nowoczesny sprzęt, bardzo często nie mogły dotrzeć na czas do osób potrzebujących pomocy. Motocykl ratowniczy z powodzeniem pomaga w łagodzeniu tej trudnej sytuacji, będąc narzędziem, które z powodzeniem pozwala na dotarcie do osób poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych w optymalnie najkrótszym czasie i udzielenie im  pomocy.Udowadniają to doświadczenia dużych aglomeracji państw Unii Europejskiej jak i niektórych polskich miast.

 CEL

 Celem podjętych działań  było zebranie środków pieniężnych na zakup motocykla ratowniczego  oraz wyposażenie go w możliwie najnowocześniejszy sprzęt medyczny stosowny do działań ratowniczych, w skuteczne środki łączności i orientacji w terenie, w ubiory ochronne kierujących nim ratowników oraz sfinansowanie ich szkoleń specjalistycznych w prowadzeniu tego typu pojazdu uprzywilejowanego. Po wielu konsultacjach z ratownikami posługującymi się w Polsce motocyklami ratowniczymi, szczególnie z krakowskiego stowarzyszenia „R2” oraz rybnickimi ratownikami będącymi beneficjantami naszych działań, „ZR” postanowił przyjąć, iż zbieramy fundusze na motocykl BMW „RT 1200 ambulans” fabrycznie przystosowany do zadań stojących przed pojazdem uprzywilejowanym, z szeregiem ulepszeń takich jak mocniejszy silnik, przystosowana do jazdy patrolowej skrzynia biegów, dwa niezależne akumulatory, możliwość ustawienia wysokości kanapy, podgrzewane manetki, komputer pokładowy i szereg innych ulepszeń pomagających sprawnie kierować pojazdem ważącym z pełnym wyposażeniem ponad 400 k

REALIZACJA

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika będące pomysłodawcą przedsięwzięcia, przyjęło na siebie koordynację działań, a także intensywnie pracowało nad pozyskiwaniem dla realizacji celu partnerów spośród organizacji społecznych, mediów regionalnych oraz poszczególnych obywateli miasta Rybnika.Cel działań był dla rybniczan tak oczywisty, że już w krótkim czasie Rada Starszych rybnickiego Bractwa mogła powołać zespół realizujący zadanie /w skrócie „ZR”/, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji, a także indywidualni obywatele ziemi rybnickiej, deklarujący chęć aktywnego uczestnictwa w realizacji zadania. Znaczące dla skutecznej realizacji akcji było objęcie przez Prezydenta Miasta Rybnika honorowego patronatu nad jej przebiegiem.Na wstępie „ZR” określił zasady swojego postępowania, które zawarł w stosownym regulaminie, określił etapy działań i ich planowane terminy realizacji.W ciągu trwania akcji, zespół składał się z następujących osób:

koordynator prowadzący Lech GęborskiBractwo Kurkowe Miasta Rybnika
koordynator ds. medycznych dr Krzysztof Paruzel /od 12.2009 do 08.2010/ dr Piotr Ungier /od 08.2010 do 14.03.2011/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
koordynator  ds. organizacyjnych Łukasz Kurek Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
koordynator  ds. technicznych Andrzej PolaczyCech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
koordynator ds. finansów i księgowości Józef Klink Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
sekretarz zespołu Urszula Liszka Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
członek zespołu nadzorca prawny Sławomir Sikora Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
członek zespołu odpowiedzialny za wizerunek akcji Marek Wawrzyniak firma „top project”
członek zespołu odpowiedzialny za informację i promocję Paweł Mitura - Zielonka firma „piemprojekt”
członek zespołu odpowiedzialny za informację i promocję Agnieszka Zielonka – Mitura centrum rozwoju inicjatyw społecznych „cris”
członek zespołu odpowiedzialny za stronę www Sylwester Wróbel firma „ORTH Multimedia”
członek zespołu koordynator zadań Tomasz Dzianok grupa  motocyklowa „black knight`s squadron silesia division”
członek zespołu koordynator zadań Paweł Holona grupa motocyklowa  „ostatni mohikanie”
członek zespołu koordynator zadań Aleksandra Kubic obywatel Miasta Rybnika
członek zespołu koordynator zadań Bogumiła Maryańska związek nauczycielstwa polskiego
członek zespołu koordynator zadań Mariusz Wieczorek grupa motocyklowa „rybnik riders”

 Najistotniejszym zadaniem „ZR”, było określenie sposobu zebrania właściwej ilości środków finansowych dla zakupu motocykla ratowniczego, wyposażenia go w specjalistyczny sprzęt medyczny i łączności, a także wyposażenie ratowników w kompletne ubiory zabezpieczające ich podczas pracy.

 Wybrano dwa sposoby zebrania środków:

     a/ zbiórka publiczna

     b/ inne przedsięwzięcia

ad. a

Niezwłocznie wystąpiono o stosowne zezwolenia na zbiórkę publiczną, założono wyłączne dla tego zadania konto bankowe w Kredyt Banku Oddział Rybnik, które za staraniem dyrektora Leszka Maryańskiego zostało zwolnione z opłat bankowych, a także postanowiono pozyskiwać środki następującymi sposobami:

     1. do skarbonek podczas imprez publicznych,

     2. do skarbon na stałe usytuowanych w wybranych miejscach publicznych,

    3. poprzez indywidualne wpłaty na konto akcji,

     4. poprzez sprzedaż znaków wartościowych  – cegiełek.

 Przyjęto, iż na zebranie niezbędnej kwoty wystarczy rok tj. okres  od 23 stycznia 2009

 do 22 stycznia 2010, który podzielono na dwa etapy:

      1. do grudnia 2009 - zakup motocykla jako pojazdu uprzywilejowanego - założone środki na ten

         cel  to 70 tys. zł.

      2. do czerwca 2010 - zakup wyposażenia medycznego i środków łączności, a także wdrożenie

          ustawicznego szkolenia ratowników medycznych w doskonaleniu kierowania motocyklem   

           oraz korzystaniu ze sprzętu ratowniczego  – założone środki, to 72 tys. zł.

 Efekt finansowy zbiórki w okresie od 23 stycznia 2009 do 22 stycznia 2010 -  to 45.017,84 PLN.

 

Powyższą kwotę uzyskano z :

 

1. wpłat na konto akcji - 11.092,73
2. zbiórki do skarbon i skarbonek - 27.625,11
3.  sprzedaży cegiełek -   6.300,00

 

  Droga do realizacji celu odbiegła niestety od założeń przyjętych przez „ZR”.

 Rada Starszych Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, po zapoznaniu się z przedstawioną powyżej sytuacją, postanowiła konsekwentnie realizować działania, w związku z czym zwróciła siędo „ZR” o kontynuowanie akcji  zgodnie z treścią jej regulaminu, aż do skutecznego osiągnięcia wszystkich założonych celów.„ZR” przystępując do pracy w drugim roku zbiórki, przeanalizował efekty pracy poprzedniego roku i doszedł do następujących wniosków:- zbiórka do skarbonek podczas planowanych imprez miejskich jest istotna ze względówfinansowych,

 - zbiórka taka ma właściwe oddziaływanie na społeczność pod kątem propagowania przydatności

     motocykla ratowniczego dla miasta Rybnika,

 - jest jedną z metod integrowania rybniczan wokół celu jakim jest ich dobro wspólne,

 - dla powodzenia akcji konieczne jest duże, przemyślane przedsięwzięcie, które w zasadniczy

   sposób powiększy jego konto.

 

Uzgodniono zatem, iż :

 1. Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika uzyska kolejną zgodę na zbiórkę publiczną do Marszałka

    Województwa Śląskiego. Zgoda została wydana 15 marca 2010 i obejmowała okres

      do 14 marca 2011.

  2. Zasady zbiórki pozostają identyczne jak w roku poprzednim, zwiększy się natomiast zasięg

     działania, ponieważ tym razem będzie obejmował całe Województwo Śląskie.

  3. Dla tej zbiórki, tak jak poprzednio, założone zostało wyłączne konto bankowe w tym samym

      banku na poprzednich warunkach

  4. dodatkowym działaniem na rzecz akcji „motocykl ratowniczy dla Rybnika” będzie

       przeprowadzenie licytacji zorganizowanej przez Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika wraz z „ZR”.

 

   Bractwo intensywnie przystąpiło do zbierania przedmiotów na aukcję.Darczyńcami  przedmiotów było wiele wybitnych postaci ze świata polityki,  biznesu, kultury  i sztuki, a także sportu.Znakomitym pomysłem było zaprojektowanie przez pana Marka Wawrzyniaka znaku aukcji,który nazwaliśmy ”rybnicką kroplą życia”. Zmaterializowała ten pomysł i przekazał nieodpłatnie na rzecz aukcji, firma jubilerska „artis”, Państwa Iwony, Dariusza i Marcina Kozłowskich, wykonując z wysokiej próby srebra 25 sztuk unikatowych wyrobów złotniczych.Dodatkowym atutem aukcji był fakt, iż poprowadziły ją cztery rybnickie kabarety, co stworzyłoniepowtarzalną, lekką i oczywiście pełną dowcipu atmosferę.

 Aukcja pozwoliła Bractwu Kurkowemu Miasta Rybnika przekazać na konto akcji, 60.491,37 PLN

 Efekt finansowy zbiórki w tym okresie, to 92.874,58 PLN.

 Powyższą kwotę uzyskano z :

1. wpłat na konto akcji - 89.168,87
2.  zbiórki do skarbon i skarbonek - 3.310,71
3. sprzedaży cegiełek - 395,00

 

CAŁKOWITY WYNIK FINANSOWY ZBIÓREK PUBLICZNYCH NA RZECZ AKCJI

Dwa lata różnorodnych działań zmierzających do zebrania potrzebnych środków na zakup

i wyposażenie motocykla ratowniczego dały efekt w postaci zabrania kwoty

 37.892,42 PLN.

 a którą składały się:

1. wpłaty na konto akcji - 100.261,60
2. ze zbiórki do skarbon i skarbonek - 30.935,82
3. ze sprzedaży cegiełek - 6.695,00

 

WYDATKOWANIE

Zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, zebrane środki na terenie naszego kraju mogły zostać wydane wyłącznie w Polsce, zatem zostały rozdysponowane w następujący sposób:

motocykl - wspólnie z lekarzami, dokonaliśmy analizy przydatności motocykli zaproponowanych nam przez dostawców /BMW i Kawasaki/ dostosowanych do potrzeb ratownictwa medycznego.

Analiza przeprowadzona pod wieloma względami stwierdziła, iż najbardziej sprawdzoną i niezawodną jednostką, która spełnia oczekiwania ratowników, jest motocykl BMW R 1200RT Ambulans.

BMW R 1200RT Ambulans to fabrycznie przystosowany do działań ratowniczych pojazd jednośladowy, oparty o konstrukcję standardowego motocykla turystycznego R 1200RT. Biorąc pod uwagę zadania, które ma spełniać, został dodatkowo wyposażony. 

 Potwierdzeniem trafności wyboru jest fakt, iż 2 tego rodzaje motocykle  pełnią z powodzeniem służbę w Krakowie. W czasie podejmowania decyzji o wyborze marki, mieliśmy od krakowskich ratowników z fundacji R2  pełną informację o ich kilkuletnich doświadczeniach w tym względzie.Wspólną decyzją Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, Zespołu Realizującego i rybnickich ratowników, zakupiono nową jednostkę R 1200RT z pełnym zabezpieczeniem związanym z gwarancją, rękojmią i serwisem.

Realizacją zamówienia zainteresowane były dwie firmy /z Krakowa i Bielska Białej/.

 Ostatecznie zamówienie zrealizowała firma „RIDER” z Krakowa, która zaproponowała w imieniu BMW Polska, satysfakcjonujące nas upusty /9.760 PLN/ oraz zastosowanie silnika z  nowinkami technicznymi roku 2011( mimo że jednostka była wyprodukowana w roku 2010).

 Dodatkowo zakupiliśmy drobne akcesoria w postaci kabli-przejściówek do ładowania akumulatorów, pokrowca i oryginalnego oleju do silników wyposażenie ratowników – to nowoczesne i  kompletne zabezpieczenie ratowników w postaci ochronnych ubiorów. Również w tym przypadku realizująca zamówienie firma „ADMAR”, oprócz wynegocjowanego upustu, sprzedała 1 kpl. wyposażenia motocyklisty  za symboliczną złotówkę.wyposażenie w sprzęt medycznypo sporządzeniu przez rybnickich ratowników listy wyposażenia, złożyliśmy zapytania w trzech firmach zajmujących się dostarczaniem sprzętu medycznego. Najlepsze warunki zaproponowała nam firma „REMEX” z Chorzowa. /upust w wysokości 4.500 zł oraz porady w sprawie najnowszych urządzeń medycznych/. Wyposażenie medyczne motocykla wyczerpuje wszystkie warunki niezbędne do nazwania go „ambulansem” czyli w pełni zabezpiecza możliwości skutecznego ratowania życia i zdrowia poszkodowanym wyposażenie w sprzęt łączności – oparliśmy na systemie polskiej firmy „RADMOR”,  wdrożonym i sprawdzonym w motocyklach policyjnych.Całkowita lista przekazanego sprzętu  wyszczególniona jest w protokole przekazania Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi nr 3 w Rybniku i jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania

  cel kwota przeznaczona na cel nazwa zadania
a/ pojazd z wyposażeniem dodatkowym 72.267,00 zakup pojazdu
b/ sprzęt łączności 14.939,58 wyposażenie pojazdu
c/ wyposażenie ochronne ratowników 20.502,60 wyposażenie ratowników
d/ sprzęt medyczny 32.999,22 wyposażenie pojazdu
  razem 140.708,40  

 

 KOSZTY PRZEPROWADZENIA AKCJI

Poważnym problemem było finansowanie kosztów prowadzenia akcji, które szczególnie w swojej pierwszej fazie były znaczne dla tak niewielkiej organizacji. Mimo to, iż obowiązujące prawo zezwala na finansowanie kosztów zbiórki publicznej z zebranych środków do wysokości 10% zebranej kwoty, rybnickie Bractwo Kurkowe na wniosek „ZR” przyjęło założenie, iż do momentu zakupu motocykla jako pojazdu, będzie się starało pokrywać koszty prowadzonych działań z własnych źródeł. Zasadę tę udało się utrzymać do końca akcji, korzystając z środków które wpłynęły na konto Bractwa z akcji przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

 Docelowo, koszty zbiórki wynikające z wystawionych dokumentów finansowych w wysokości 7.718,72 zł sfinansowało Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika.

 Dla porządku, do tej kwoty należałoby dodać trudną do oszacowania wartość pracy intelektualnej Partnerów akcji oraz pracy wolontariuszy.

 CAŁKOWITY WYNIK FINANSOWY AKCJI

wydatkowane środki finansowe na cele akcji - 148.427,12
w tym:    
środki pozyskane ze zbiórek publicznych - 137.892,42
wydatki związane z zakupem motocykla pokryte przez Bractwo Kurkowe - 2.815,98
udokumentowane koszty akcji  poniesione przez rybnickie Bractwo Kurkowe - 7.718,72

 

 Jak wynika z powyższego zestawienia, różnica pomiędzy ilością pozyskanych środków finansowych na rzecz akcji i wydatkowanych równa się 10.534,70 PLN.

 Kwota ta została pokryta z środków Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika.

 

PODSUMOWANIE

 

1. przedsięwzięcie obywateli Rybnika „motocykl ratowniczy dla Rybnika” zakończyło się

   zakupieniem i przekazaniem oddziałowi ratunkowemu Wojewódzkiego Szpitala

     Specjalistycznego nr 3 w Rybniku motocykla – ambulansu wraz z kompletnym wyposażeniem.

 2. cała akcja, od pomysłu do rozliczenia,  trwała dwa i pół roku

 3. bezpośrednio w jej realizacji uczestniczyło siedemnaście osób, reprezentujących 9 rybnickich

      instytucji i organizacji, zaś wliczając wolontariuszy - około 95 osób.

 4. zanotowaliśmy ponad 108 000 wejść na stronę internetową akcji, którą stworzył i prowadził

     z powodzeniem Sylwester Wróbel

 5. dla realizacji zadania  zorganizowaliśmy 6 imprez, a także uczestniczyliśmy w 36 imprezach

     miejskich.

 6. przedsięwzięcie obywateli miasta Rybnika zostało wyróżnione nagrodą specjalną w konkursie

    „człowiek roku 2010” przeprowadzonym przez portal „rybnik.com.pl”, oraz nagrodzone

     pierwszą nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną akcję społeczną

     roku 2010 w kategorii „inicjatywy lokalne” organizowany przez Fundację Komunikacji

      Społecznej z Warszawy.

 7. motocykl ratowniczy rozpoczął służbę w maju 2011 i do momentu zakończenia tego

  sprawozdania, jego załogę stanowi 8 osób, w tym jeden lekarz i siedmiu ratowników

    medycznych. W wymienionym czasie, motocykl brał bezpośredni udział w:

        a/ zaopatrzeniu i przygotowaniu do transportu ofiar wypadków drogowych w 7 przypadkach

        b/ zaopatrzeniu ofiar ataków padaczki w 3 przypadkach

        c/ badaniu osób nietrzeźwych na wezwanie straży miejskiej w 4 przypadkach

        d/ transportach krwi i materiałów biologicznych w 57 przypadkach

        e/ patrolach podczas największego nasilenia ruchu drogowego w 58 przypadkach

        f/ w działaniach prewencyjnych i edukacyjnych /pokazy pierwszej pomocy/ w 1 przypadku

 

8. Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika zamierza w miarę swoich możliwości nadal wspierać

    służbę motocykla gromadząc wokół tego celu wszystkich chętnych.

 

sprawdzili  pod kątem merytorycznym i księgowym:

 

 sekretarz „ZR” – Urszula Liszka

 karbnik Bractwa – Józef Klink